2024. július 25. csütörtök
 
 
PDF Nyomtatás E-mail

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

A téti Városi Könyvtár nyilvános könyvtárként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúrkincshez, a hazai és a nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való szabad hozzáférést.

 

E cél megvalósítása érdekében támogatjuk:

- az írni-olvasni tudás fejlesztését,

-  az egész életen át való önképzést,

- az oktatás különböző színterein való tanulást,

- a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozások megismerését,

-  a gazdaság, kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag megszerzését,

- a szabadidő hasznos eltöltését,

-a lakosság általános tájékozódásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítását.

- a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását,

- az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösség önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,

- a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,

- az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,

- a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését,

- a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok,gyengén látók és mozgáskorlátozottak) ellátását,

- a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,

- a korszerű információs szolgáltatást biztosítunk,

- a szabadidő hasznos eltöltését segítjük.  

 

 Alapfeladatként jelöljük meg továbbá, hogy a fenti célok elérése, megvalósítása érdekében:

- gyűjteményünket a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, megőrizzük, gondozzuk és rendelkezésre bocsátjuk,

-tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról,

- biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

-  részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és információ cserében.

- a korszerű információs szolgáltatás biztosítását,

- a szabadidő hasznos eltöltését. 

Ingyenes alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvtár helyben használata, állományfeltáró eszközök használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról, közhasznú információk nyújtása.

 

Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatás: kölcsönzés.

 

  Térítéses szolgáltatások: könyvtárközi kölcsönzés /csak beiratkozott olvasónak/, irodalomkutatás, témafigyelés, könyv előjegyzés, szkennelés, digitális fotózás, számítógépes adatbázisok használata,